Správna a odborná montáž okna a dverí je neoddeliteľnou súčasťou celkovej kvality okennej či dvernej výplne. Ak ste sa už zorientovali v technických parametroch okien, alebo dverí ako súčiniteľ prechodu tepla (čím nižšia hodnota, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti) alebo zvukový útlm (čím vyššia hodnota, tým lepšie zvukovoizolačné materiály), je potrebné zdôrazniť, že tieto dôležité technické parametre do veľkej miery ovplyvňuje kvalita montáže a tesnenia pripojovacej škáry. Ako je to v praxi? Ak chcete mať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla a zvukového útlmu nielen v technickom liste, ale aj v skutočnosti po osadení okna, tak kľúčovým faktorom je výber tesniacich materiálov pripojovacej škáry a ich správna montáž. Je logické, že tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti tesniacich materiálov by mali mať minimálne rovnaké parametre ako samotné okno. Túto zásadu predpisuje aj viackrát spomínaná norma STN 733134. Až po jej splnení môžete tvrdiť, že doma máte okno s hodnotou U napr. 0,9 a so zvukovým útlmom napr. 45 dB. Postup správnej montáže nájdete v ďalších kapitolách.

Príprava okien a ostenia


Príprava okien:

Príprava okien pred montážou spočíva vo viacerých krokoch:

  • Ak sa bude okno kotviť pomocou rámových kotiev (hmoždinky, skrutky alebo oceľové kotvy, ktoré prechádzajú cez profil rámu okna), ako prvé je potrebné predvŕtanie dier do rámu okna. Diery sa môžu predvŕtať buď priamo na stavbe, alebo ešte vo výrobe.
  • Rám okna sa následne očistí od nečistôt, prachu a mastnoty pomocou bežných prostriedkov (napr. vlhkou handrou). Čistenie je dôležitá súčasť, keďže tým zlepšujeme priľnavosť tesniacich materiálov k povrchu rámu okna.
  • Ďalším krokom pri príprave okna na montáž je upevnenie tesniacich materiálov k rámu okna. Tesniace pásky a fólie spravidla obsahujú samolepiace akrylátové pásiky (existujú verzie aj s butylovým pásikom alebo bez pásika, kde je nutnosť nalepiť pásku na rám pomocou lepidla), ktoré slúžia na nalepenie pásky na rám okna. Prelep pásky na rám je štandardne 2 cm. Pri lepení pások a fólií je potrebné dávať pozor na to, aký typ pásky práve lepíme - rozlišujeme interiérové a exteriérové pásky a multifunkčné pásky vhodné aj do interiéru aj do exteriéru. Lepenie pások na rám okna a následne na ostenie sa realizuje podľa pokynov dodávateľa alebo výrobcu. Pásky nemôžu byť nalepené na povrch, na ktorom je kondenzát alebo námraza.
  • Pokiaľ bude okno kotvené pomocou montážnych plechov (pracní), nasleduje krok, ktorým sa tieto plechy v prípade plastových a hliníkových okien „zacvakávajú“ do drážok v okennom ráme. Pri drevených (ale aj hliníkových) oknách sa môžu plechy priskrutkovať priamo do rámu. Pri osádzaní kotviacich plechov je potrebné dávať pozor na to, aby sa tesniace pásky a fólie nepoškodili alebo neodlepili.

Príprava ostenia

Pri novostavbách je potrebné myslieť na viacero faktorov, ktoré ovplyvňujú prípravu ostenia:

Nerovnosť podkladu

Stavebný otvor by mal byť pred montážou okna čo najrovnejší s minimálnymi nerovnosťami. Pri realizácii stavebného otvoru nie sú povrchy ostenia vždy rovné, prebytočné výčnelky je nutné odstrániť, prípadné dutiny je potrebné vyplniť a vyspraviť. Pri tehlách s perom a drážkou je nutné drážky vyspraviť maltovou zmesou.

Pevnosť podkladu

Poklad musí byť pri montáži okna pevný, to znamená, že sa nesmie drobiť alebo iným spôsobom degradovať. Predísť drobeniu môžeme napríklad penetrovaním alebo spevnením podkladu pomocou lepiacej malty.

Únosnosť podkladu

Tento parameter je nutné dodržať hlavne pri podparapetnej konštrukcii steny, ktorá bude prenášať zaťaženie okna. Ak podklad nie je dostatočne únosný, je potrebné ho spevniť alebo zabezpečiť tak, aby dokázal preniesť zaťaženie okna - buď rôznymi maltami, alebo vhodnou sanáciou podparapetného muriva. Sanácia môže byť kompletná, tzn. že podparapetné murivo sa nanovo vymuruje dostatočne pevnými tvarovkami alebo dodatočne sa vystuží pomocou mált a oceľovej výstuže.

Čistota podkladu

Podklad musí byť pred osadením okna zbavený nečistôt, ako sú prach, mastnota, rôzne nečistoty, pleseň alebo huby. Ostenie sa očistí vyzametaním, hrubšie nečistoty sa môžu zoškrabať, zbrúsiť alebo odstrániť pomocou tlakovej vody. Odstránenie húb a plesní je možné urobiť rôznymi chemickými prípravkami na ich odstraňovanie.

Vlhkosť podkladu

Pred osadením okien musí byť v konštrukcii, do ktorej bude vsadené okno, zabezpečená čo najnižšia vlhkosť. Vlhkosť v murive obsahuje každá novostavba, ktorá sa zretím stavby postupne vyparuje. S takouto vlhkosťou nič nenarobíme. Ak je však v oblasti okna nejaká porucha a priestor okolo stále vlhne, je potrebné nájsť príčinu vlhnutia a následne vhodným sanačným systémom chybu opraviť.

Pri rekonštrukcii domu alebo bytu je dôležité:

  • Podmienky prípravy ostenia platia ako pri novostavbe, väčšiu pozornosť však treba venovať čisteniu a vyrovnaniu podkladu a ostenia.
  • Pozornosť treba venovať odstráneniu pôvodných tesniacich materiálov (PU pena, starý tmel, minerálna vlna, bitúmeny, rôzne povrazce atď.) pomocou mechanického náradia alebo vhodným odstraňovačom tmelov alebo bitúmenov.
  • Nerovnosti po odstránení pôvodného okna je nutné vyrovnať tak, aby vzniklo rovné ostenie (prípadne rovné plochy pri zalomenom ostení) a rovná plocha pod parapetom. Vyrovnávanie realizujeme pomocou mechanického náradia a následne použitím lepiacich mált (povrch sa buď vyrovná, alebo sa vyplnia dutiny a nerovnosti).

Osadenie okna

Tepelná izolácia pripojovacej škáry a okolia – poloha okna v stavebnom otvore (Zdroj: Celoslovenská smernica o montáži okien)
Podľa geometrie tvaru obvodovej steny v styku s oknom hovoríme o horizontálnej polohe okna v otvore, kde môžu nastať tri základné situácie:

  • poloha okna v rovnom ostení
  • poloha okna v zalomenom ostení (pozícia okna je daná zalomením, okno sa dotláča k zalomeniu)
  • poloha okna mimo ostenia (tzv. predsadená poloha okna)

Vhodná pozícia zabudovania okna v obvodovom murive je závislá od zloženia steny, možnosti ukotvenia a utesnenia, priebehu izoterm (čiar spájajúcich miesta s rovnakou teplotou) a požiadaviek na úpravu v exteriéri a interiéri. Optimálny priebeh izoterm (zabránenie stavebno-fyzikálnych chýb) musí mať vysokú prioritu už pri projektovaní. Keď je okno zabudované blízko exteriérovej hrany steny bez zateplenia (obr. 1), zvyšuje sa možnosť vzniku kondenzátu na vnútornej strane zasklenia. Pokiaľ je okno zabudované na stred steny (obr. 2), je nutné dostatočne zatepliť rám okna z exteriéru. Pri sendvičových stenách sa musí okno osadiť do roviny tepelnej izolácie (obr. 3). Pri novostavbe alebo rekonštrukcii domu, ktorý bude zateplený, sa okno osádza buď do roviny zateplenia (obr. 4 - tzv. predsadená montáž), alebo sa osadí tak, aby vonkajšia hrana okenného rámu lícovala s vonkajšou hranou obvodovej steny, čo umožní maximálne prekrytie rámu okna tepelnou izoláciou. Izolovanie ostenia po obvode okennej konštrukcie musí byť v minimálnej hrúbke 30 mm pomocou tepelnej izolácie (na báze polystyrénu alebo minerálnej vlny) alebo s použitím špeciálnych izolačných omietkových zmesí. Návrh izolácie musí byť doložený tepelno-technickým výpočtom.

Priebeh 10ºC izotermy v závislosti od polohy okna v stavebnom otvore:

Je dôležité pochopiť, že na koeficient prechodu tepla okna Uw má okrem iného vplyv aj odpor pri prestupe tepla na vnútornom povrchu Rsi, ktorý sa môže meniť. Treba si dať pozor na tepelné mosty okolo konštrukcie okna a na zásadný vplyv tepelných mostov na interiérové povrchové teploty. Dodatkom k zmluve s montážnou firmou by mal byť detail osadenia, ktorý znižuje vplyvy tepelných mostov. Účelom tepelnej izolácie v ostení a výberom umiestenia okna je znížiť lineárny stratový súčiniteľ ψ, podľa normy (STN EN ISO 14683 Tepelné mosty v stavebných konštrukciách, Lineárny stratový súčiniteľ, Zjednodušené metódy a orientačné hodnoty), ktorý sa pohybuje v intervale 0,6 až 0,0 W/m.K.